Noul Cod de procedură civilă a intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013 şi este conceput a fi un instrument juridic în...

Noul Cod de procedură civilă a intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013 şi este conceput a fi un instrument juridic în folosul justiţiabilului, în scopul dinamizării, accelerării şi transparentizării procesului civil. Dispoziţiile Noului cod de procedură civilă contribuie la eficientizarea procedurii de citare şi comunicare a actelor de procedură  ale cărei disfuncţionalităţi au contribuit la tergiversarea soluţionării litigiilor. Au loc suplimentări în ceea ce priveşte modalităţile tradiţionale de comunicare a actelor procedurale prin agenţi procedurali sau alţi salariaţi ai instanţei, ori prin poştă, devenind posibilă, la cererea părţii interesate şi pe cheltuiala acesteia, şi comunicarea prin executori judecătoreşti sau prin servicii de curierat rapid.

De asemenea, Noul cod de procedură civilă prevede, în mod expres, posibilitatea comunicării actelor de procedură prin fax, poştă electronică sau prin orice alte mijloace care asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia.

Ca element de noutate legislativă, Codul instituie, ca modalitate alternativă şi voluntară, comunicarea actelor de procedură, îndeplinite ulterior sesizării instanţei, între avocaţi.

Citaţia

Citaţia are rolul de a înştiinţa părţile cu privire la existenţa procesului. Citaţia se comunică în mod direct şi personal destinatarului, dar sunt situaţii în care pârâtul nu este găsit sau nu poate fi găsit acasă. Totuşi, procedura de citare se consideră legal îndeplinită dacă agentul, deplasându-se la domiciliul părţii şi nu o găseşte, înmânează citaţia altor membri ai familiei. Citaţia se poate comunica şi la locul de muncă. De asemenea, într-o manieră similară se petrec lucrurile dacă destinatarul se află cazat la un hotel.

Noul cod de procedură civilă aduce o noutate absolută în privinţa citării  unei părţi la proces. Practic, odată cu intrarea in vigoare a Noului cod de procedură civilă, primăriile vor fi implicate activ în citarea părţilor. Dacă destinatarul şi niciun alt membru al familiei nu este găsit şi nu exista o persoană căreia să i se înmâneze citaţia, fie se pune documentul în cutia poştală, fie se lipeşte pe uşă. Într-o astfel de situaţie, procesul verbal şi un duplicat al citaţiei se returnează instanţei sau primăriei, urmând ca primăria sa facă o recomunicare părţii citate în proces.

O altă noutate se referă la modul comunicării actelor de procedură astfel, comunicarea se face în plic închis, la care se alătură dovada de înmânare/procesul-verbal şi înştiinţarea prevăzute la art. 163 din Noul cod de procedură civilă. Plicul va purta menţiunea „PENTRU JUSTIŢIE. A SE ÎNMÂNA CU PRIORITATE”.

Citarea prin publicitate

De asemenea un nou element de noutate se referă la citarea prin publicitate care se face  afişându-se citaţia la uşa instanţei, pe portalul instanţei de judecată competente şi la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanţa va dispune şi publicarea citaţiei în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire.

Modificări  importante faţă de vechiul cod este  introducerea unei proceduri prealabile, anterioară fixării primului termen de judecată  în  cadrul căreia se efectuează comunicarea către reclamant a lipsurilor pe care le are cererea de chemare în judecată cu solicitarea ca în termen de cel mult 10 zile, 5 zile sau 3 zile, după caz, de la primirea comunicării să facă completările sau modificările

Comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât se face cu menţiunea ca în termen de 25 de zile de la comunicare, acesta să depună întâmpinare, pentru nedepunerea acesteia existând sancţiuni.

La comunicarea întâmpinării către reclamant, acesta, în termen de 10 zile de la primirea acesteia, este obligat să depună răspunsul la întâmpinare. Răspunsul la întâmpinare nu se comunică, pârâtul trebuind să  ia la cunoştinţă de acesta din dosarul cauzei.

S-a mai stabilit că pe timpul procedurii prealabile vor fi trimise părţilor doar înştiinţări  cu privire la obligaţiile care le revin, cererea de chemare în judecată  şi întâmpinarea cu înscrisurile aferente, părţile nefiind citate.

Vasilica MARIAN

Viaţa nemţeană