Neamţ: Totul despre evaluarea naţională Neamţ: Totul despre evaluarea naţională
CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2018 – 2019 3 – 7 iunie 2019          –... Neamţ: Totul despre evaluarea naţională

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2018 – 2019

3 – 7 iunie 2019          – Înscrierea la evaluarea naţională

7 iunie 2019                – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

18 iunie 2019              – Limba şi literatura română – probă scrisă

20 iunie 2019              – Matematica – probă scrisă

25 iunie 2019              – Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12,00)

25 iunie 2019              – Depunerea contestaţiilor (orele 14,00 – 20,00)

26 – 28 iunie 2019      – Soluţionarea contestaţiilor

29 iunie 2019              – Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

 

Evaluarea Națională se va desfășura în toate cele 115 unități de învățământ care au clasa a VIII-a, conform metodologiilor și procedurilor MEN.

Disciplinele la care se susțin probe pentru Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a, din județul Neamț, sunt următoarele:

 1. Limba și literatura română;
 2. Matematică.

Subiectele pentru Evaluarea Națională se elaborează în cadrul Centrului Național de Evaluare și Examinare, ținând seama de următoarele cerințe:

 1. să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele pentru Evaluarea Națională;
 2. să aibă un nivel mediu de dificultate;
 3. să permită rezolvarea în 120 de minute.

Baremul de evaluare și de notare pentru fiecare subiect se elaborează în cadrul Centrului Național de Evaluare și Examinare și se postează pe website-ul www.subiecte.edu.ro, în ziua desfășurării examenului la ora 15.

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

 

 • La Evaluarea Națională se pot înscrie absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă.
 • La Evaluarea Națională se pot înscrie și absolvenți din seriile anterioare, care nu au participat în nici o sesiune la unul din examenele naționale: examenul de capacitate, testele naționale, tezele cu subiect unic sau evaluare națională. Candidații din promoțiile de până în 1998 inclusiv nu participă la Evaluarea Națională, întrucât pot solicita echivalarea examenului de capacitate, în conformitate cu ordinul ministrului educației naționale nr. 4701/2000, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 37/2001, Partea I.
 • Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la Evaluarea Națională numai după echivalarea studiilor și promovarea examenelor de diferență stabilite de MEN, prin Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor.

Înscrierea candidaților pentru Evaluarea Națională se face la secretariatele unităților de învățământ pe care aceștia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează:

 1. a) pentru candidații din seria curentă, înscrierea se face, în perioada prevăzută de calendarul examenului, de către secretarii unităților de învățământ, în conformitate cu evidențele din școli;
 2. b) pentru candidații din anii precedenți, înscrierea se face, în perioada prevăzută de calendarul examenului, de către secretariatul unității de învățământ pe care candidații au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceștia (certificat de naștere și, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverință din care să reiasă anul absolvirii și faptul că nu a participat la examenele naționale menționate la alin. (2)).
 3. c) pentru candidații din seriile anterioare, în situația schimbării domiciliului în altă localitate, menționată ca atare în buletinul/cartea de identitate a candidatului sau a părintelui/tutorelui acestuia, candidații se pot înscrie pentru a susține Evaluarea Națională la o unitate de învățământ, stabilită de comisia județeană din județul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situații, înscrierea în alt județ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naționale, în urma unei cereri motivate și însoțite de documente doveditoare.

 

 DESFĂȘURAREA EVALUĂRII NAȚIONALE

Sălile în care se susține Evaluarea Națională sunt, în prealabil, adaptate prin:

 1. amenajarea acestora, astfel încât elevii să fie așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe clase;
 2. eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi în elaborarea lucrărilor scrise;
 3. afișarea pe ușa fiecărei săli a listei nominale cu elevii repartizați în sala respectivă și a prevederilor metodologiei care îi informează pe aceștia că pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din sală și acordarea notei 1(unu) la lucrarea respectivă;

Probele scrise pentru Evaluarea Națională încep la ora 0900, moment în care se deschid plicurile sigilate care conțin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susține examenul.

Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise.

Supravegherea este asigurată, pentru fiecare sală, de doi asistenți, cadre didactice de altă specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba și cu ajutorul sistemului audio-video.

La organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pot participa, la cerere, numai în calitate de observatori, fără a avea dreptul de a interveni, reprezentanți ai asociațiilor de părinți sau ai unor organizații nonguvernamentale care au activitate relevantă în domeniul educației.

Înscrierea reprezentanților societății civile ca observatori, conform punctului precedent, se face până la data de 1 iunie 2019, la comisia județeană/a municipiului București.

Participarea acestora la activitățile din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele Evaluării Naționale se face în urma aprobării comisiei județene/a municipiului București, pe baza unei adeverințe eliberate de președintele acesteia. Într-o unitate de învățământ nu pot fi mai mult de doi observatori.

 

EVALUAREA LUCRĂRILOR. REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR

 

Evaluarea lucrărilor se va face în județul de proveniență a acestora sau în alt județ, după cum va hotărî Comisia Națională și va reglementa printr-o procedură care va fi pusă la dispoziție înainte de examen.

Rezolvarea contestațiilor va fi reglementată printr-o procedură care va fi pusă la dispoziția Comisiilor Județene înainte de etapa de contestații. Nota obținută la contestații este nota finală, indiferent de diferența dintre nota inițială și cea obținută la contestații.

 

 

 

Viaţa Nemţeană